منشور اخلاقی تولید بازرگانی پوشاک سون :

  • كاركنان پوشاک سون به عنوان ارزشمندترين منابع به حساب مي آيند ، لذا ترديدي در اثر گذاري پندار ، رفتار و كردار آنها در مراجعين نداريم.
  • از نظرات و انتقادات ارباب رجوع استقبال و از آن در جهت بهبود وضعيت كاري خود استفاده كنيم.
  • تأکید بسیار بر جلب رضایت مشتری و انجام خواسته های بحق آنان.
  • پاسخگوئی صادقانه، وقت شناسی،تعهد و دقت در ارایه خدمات مطلوب وصریح و توأم با احترام به مشتری .
  • رعایت اصول ، امانتداری ، رازداری ، صداقت و حفظ اطلاعات مربوط به شرکت.
  • مشتری مداری و حفظ رضایت مشتری شعار اصلی سون می باشد.